Valentine Week valentinelovedays.com Rose Day valentinelovedays.com Propose Day valentinelovedays.com Chocolate Day valentinelovedays.com Teddy Day valentinelovedays.com Promise Day valentinelovedays.com Hug Day valentinelovedays.com Kiss Day valentinelovedays.com Valentines Day Imagesvalentinelovedays.com Valentines Day Wishesvalentinelovedays.com Valentines Day Messagesvalentinelovedays.com Valentines Day Quotesvalentinelovedays.com

This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
fredag, maj 14, 2021
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
fores sky

Vad

Huvudsyftet med projektet var att underlätta införandet av ett state-of-the-art energiledningssystem för sågverksindustrin. Målet var att utveckla och införa energiledningssystem (ELS) på 30 sågverk i Europa.

Varför

Några av de största hindren för energibesparingar inom den europeiska sågverksindustrin är brist på infrastruktur och brist på lönsamhet vid försäljning av produkter för energiproduktion (t.ex. bark och flis). Dessutom saknas ofta både kunskap om optimalt utnyttjande av tillförd energi och medvetenhet om besparingspotentialen. Därför bedöms en samordnad åtgärd som nödvändig för att uppnå de möjliga besparingarna och för att övertyga marknadsaktörerna om att genomföra konkreta åtgärder. Ecoinflow syftade till att markant minska energianvändningen genom att införa strategiska verktyg för ökad energieffektivitet.

Hur

Arbetet fokuserade på att få de deltagande sågverken att gå igenom en komplett "Plan-Do-Check-Act" cykel och att fortsätta med nästa cykel, med nya mål uppsatta. För att kunna göra det var det viktigt att hitta de bästa sätten att installera el- och värmemätare för att övervaka energiflödena. Resultatet har spridas som en "ELS bästa praxis" inom branschen och genom rekommendationer i Europa.

Ett energiledningssystem för sågverk utvecklas genom:

  • Startpunkter: Internationella standarder (ISO 50001, EN 16001) och IEE BESS-projektet,
  • Inspiration: Befintliga handböcker och ELS-modeller,
  • Praktisk användbarhet: Konsulterade sågverken,
  • Förbättringar: I samarbetet inom Ecoinflow-nätverket.

Var

Projektresultaten bidrog till att visa vägen för industrin att möta EUs mål på 20 % energibesparing till år 2020, och skapade viktiga ingångsdata för de deltagande länderna för att nå de bindande EU-målen. Färdplanen omfattade studier av olika ramverk för affärer, lagstiftning och teknik med anknytning till sågverksindustrin i Europa. Energiledningssystemet infördes på 30 sågverk runt om i Europa.

Target groups

Minimize

Projektet hade tre målgrupper: Ledning och operatörer på sågverk (huvudsaklig målgrupp och direkt påverkad av denna aktivitet)

Sågverkens intresseorganisationer och sågverksföreningar (spelade en viktig roll i att förmedla möjligheter och strategier för energibesparing under projektet och efter projektets slut.)

Nationella energibesparingsprogram och intressenter (förmedlade detaljerad information för att öka aktiviteten i industrin).

Copyright 2021 by InnovaWood